Một số tác phẩm tiêu biểu của Cường họa sỹ

Một số tác phẩm tiêu biểu của Cường họa sỹ

  Nghệ nhân và tác phẩm     63.690

Xin giới thiệu "một số tác phẩm tiêu biểu" của Cường họa sỹ.