Video: giâm cành 1 cây tùng - bách xù

Video: giâm cành 1 cây tùng - bách xù

  Video cây cảnh     7.594

Giâm cành từ một cành cây tùng - bách xù. How to grow junipers for bonsai from cuttings.

dat-thit-tu-nhien-trong-cay-canh