Kusamura Bonsai Club Annual Show 2008

Một vài cây trong Triển lãm thường niên lần thứ 48 của chúng tôi ở Palo Alto, California. Chúng tôi chào đón du khách đến câu lạc bộ hàng tháng của chúng tôi, 7 giờ tối – 9 giờ tối, Thứ Sáu  tuần thứ 3 trong tháng @ Hội trường Giáo xứ Tân giáo St Mark, 600 Colorado Ave., Palo Alto, CA. (KusamuraBonsai)


Bài liên quan...


Bài viết khác