Video cây thông trắng khá đẹp

bonsai Quốc Tế: White pine, cây thông trắng có thể nói là đã hoàn hảo tầm tuổi 50-60 năm:


Bài viết khác