Video: giâm cành 1 cây tùng – bách xù

Giâm cành từ một cành cây tùng – bách xù.

How to grow junipers for bonsai from cuttings.


Bài liên quan...


Bài viết khác