Những suy nghĩ, quan điểm về dáng văn nhân

Những suy nghĩ, quan điểm về dáng văn nhân

  Uốn tỉa     19.866

Có thể bạn đọc khái niệm về bonsai dáng, thế văn nhân (Bunjin style bonsai) ở đâu đó. Hoặc bạn xem bộ sưu tập, triển lãm, người ta nói "đây là cây văn nhân" và hình thành trong đầu bạn khái niệm về một cây bonsai văn nhân. Nhưng khái niệm về bonsai văn nhân vẫn còn là khái niệm…

...