Cây "Mâm xôi - con gà"

Cây "Mâm xôi - con gà"

  Nghệ nhân và tác phẩm     30.327

Khi nghe tên MÂM XÔI CON GÀ, nhiều người đã bị mặc cảm vì tên đó gợi lên hình ảnh khá trần tục. Nhưng nếu ta nhìn nhận vấn đề 1 cách sâu xa thì tên này lại chứa đựng nét 1 văn hóa của người Việt ta.

...