Phân bón MIRACID 30-10-10

Phân bón MIRACID 30-10-10

  Chăm bón     6.937

Tăng diệp lục tố, ngăn ngừa sự rụng lá, vàng lá. Cải thiện đất có axit, kiềm, phèn mặn và bạc màu.

...