Xã Triệu Đề làm giàu từ cây cảnh

Xã Triệu Đề làm giàu từ cây cảnh

  Tin tức cây cảnh     13.386

Triệu Đề (h. Lập Thạch - t. Vĩnh Phúc) là một xã đất trật người đông với 7631 nhân khẩu, bình quân đất sản xuất nông nghiệp đạt 0,04ha/người, trong đó phần lớn là đất nghèo dinh dưỡng, một vụ. Chính vì điều kiện tự nhiên không thuận lợi nên rất khó để n

...