Ký đá cho cây cảnh đã hoàn thiện

Ký đá cho cây cảnh đã hoàn thiện

  Uốn tỉa     111.095

Một cây cảnh nghệ thuật đã hoàn chỉnh nếu được ký đá và thả nước thì giá trị sẽ tăng lên rất nhiều so với trồng trên đất. Mặt khác còn có tác dùng kìm hãm sự phải triển của cây, giảm công tưới nước và mãi mãi không cần sang chậu.

...