Bọt ấu trùng

bot au trung

Bọt ấu trùng trên cây

Bọt ấu trùng, dạng viên nhỏ bọt trắng trên mặt lá và thân cây. Bên trong bọt của ấu trùng như là của sâu bọ thuộc họ ve sầu nhảy, là một loại hút dinh dưỡng thực vật.