ốc sên

ocsen hai cay

Ốc sên hại cây

Ốc sên và ốc cũng rất hại và chúng nhanh chóng gây ra các khu vực lớn làm rụng lá, tạo lỗ xung quanh các cạnh của lá, chúng có thể ăn hoàn toàn tất cả các lá cây.