thay đất

Sangchau1.jpg

Kỹ thuật sang chậu

Sang chậu là một công việc bắt buộc đối với người làm và chơi cây cảnh. Lâu chưa sang chậu, cây hỏng. Sang chậu sai kỹ thuật cây ốm và bỏ cành hoặc chết.