Trần Văn Hải

trieude.jpg

Xã Triệu Đề làm giàu từ cây cảnh

Triệu Đề (h. Lập Thạch – t. Vĩnh Phúc) là một xã đất trật người đông với 7631 nhân khẩu, bình quân đất sản xuất nông nghiệp đạt 0,04ha/người, trong đó phần lớn là đất nghèo dinh dưỡng, một vụ. Chính vì điều kiện tự nhiên không thuận lợi nên rất khó để n